Go back

H.NU

'Sinds twintig jaar is er sprake van een externe en interne economisering van de universiteiten, gepaard aan een extreme hiërarchisering en bureaucratisering.'

Dit schijft het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU) dat onlangs is opgericht (zie ook p.3, en http://platform-hnu.nl). Externe economisering is aan de orde waar wetenschappelijk onderzoek verstrengeld is geraakt met financiële belanghebbenden buiten de universiteit. Vooral in de technische, de natuur- en de levenswetenschappen wordt volgens het platform onderzoek steeds meer afgerekend op economisch nut. Interne economisering vindt plaats waar universiteiten als bedrijven worden bestuurd, volgens criteria van rendement en concurrentie. Kwantitatieve metingen en sturing op output van onderzoek en onderwijs, die onvoldoende rekening houden met inhoudelijke kwaliteitscriteria of verschillen tussen disciplines, hebben volgens H.NU de overhand. Daarmee heeft een hiërarchische bestuursstructuur zijn intrede gedaan, met bestuurders en managers die veelal zonder ‘spoorkennis’ aan het personeel contraproductieve en ‘verkleuterende’ maatregelen opleggen.

H.NU wil de universiteiten op alle onderdelen hervormen: het onderzoek, het onderwijs, het bestuur en de maatschappelijke rol. Wat het onderzoek betreft moeten inhoudelijke criteria centraal staan voor het uitvoeren en het beoordelen van onderzoek. Er moet meer ruimte komen voor fundamenteel onderzoek dat gericht is op het algemeen belang en op de langere termijn, en voor toegepast onderzoek gericht op de kortere termijn, maar dan in het algemeen belang, en niet alleen het economisch belang. Daarnaast wil H.NU dat relevante verschillen tussen de alfa-, bèta- en gammawetenschappen worden erkend, zowel in de aard van kennis en methoden als in de maatschappelijke rol. Het platform wil af van een directe koppeling tussen een financiële beloning en de goedkeuring van proefschriften en tussen inverdiend geld en een topbeoordeling van het onderzoek.

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.