Go back

Je moet verder kijken dan valorisatie

André Knottnerus (WRR)

“Het is goed dat de overheid een initiërende rol speelt in het stimuleren van innovatie, maar je mag van diezelfde overheid verwachten dat ze oog heeft voor onderzoek dat niet direct te valoriseren is. Niet alleen omdat dat onderzoek tot onvoorziene toepassingen kan leiden, maar ook omdat de mens alleen kan zijn wat hij is als hij kan blijven zoeken naar onbegrepen verledens en onbekende toekomsten.”

André Knottnerus, voorzitter van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, is positief over de publiek-private samenwerking zoals die ondermeer gestalte krijgt in de topsectoren. Tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van de opening van het Academische Jaar aan de Universiteit Utrecht stelde hij dat een strikte scheiding tussen publiek en privaat niet meer werkt. Enerzijds omdat de overheid haar doelen niet meer kan bereiken zonder de inzet vanuit het private domein en anderzijds omdat de private sector steeds meer afhankelijk is van het overheidsbeleid. “Er is een continuüm ontstaan, waarin spelers door onderlinge verbindingen hun doelen bereiken. De topsectoren zijn daar een voorbeeld van.”

This article on Research Professional News is only available to Research Professional or Pivot-RP users.

Research Professional users can log in and view the article via this link

Pivot-RP users can log in and view the article via this link.